تجهیزات بیهوشی و تنفسی - پاتو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است