پاتو وان

شنوایی سنجی (ادیولوژی) | پاتو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است