پاتو وان
آزمايشهاي بيولوژي سلولي مولكولي

آزمايش های بيولوژی سلولی مولكولی

مهمترین‌ مولکول‌هایی‌ که‌ در حیات‌ سلول‌ مؤثر هستند، RNA ,DNA و پروتئین‌ها می‌باشند. DNA مرکز ذخیره‌ اطلاعات‌ و صدور فرمان‌های‌ سلول‌، RNA وظیفه‌ انتقال‌ این‌ فرمان‌ها و پروتئین‌ مسؤولیت‌ اجرای‌ این‌ فرمان‌ها را بر عهده‌ دارند. در زیست‌شناسی‌ سلولی‌ مولکولی‌ چگونگی‌ این‌ فعالیت‌ها بررسی‌ می‌شود. آزمايش های بيولوژی سلولی مولكولی یکی از مهمترین پیشرفت ها […]

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است