پاتو وان
آزمايشهای بخش هماتولوژی و فاكتور های انعقادی

آزمايشهای هماتولوژی و فاكتور های انعقادی

هماتولوژي كه همان خون شناسي مي باشد به شمارش کامل خون(CBC) برمي گردد CBC یک آزمایش منفرد نبوده، بلکه مجموعه‏ای است شامل: • شمارش گلبول‏های سفید (WBC) • شمارش افتراقی گلبول‏های سفید • اندازه‏گیری هموگلوبین • اندازه‏گیری هماتوکریت • شمارش گلبول‏های قرمز خون (RBC) • پارامترهای گلبول قرمز شامل: الف- حجم متوسط سلولی (MCV) ب-هموگلوبین […]

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است