پاتو وان
آزمايشهای هورمون شناسی و ايمونولوژی

آزمايشهای هورمون شناسی و ايمونولوژی

هورمون ماده ای شیمیایی است که در غدد درون ریز ساخته شده و به داخل جریان خون میریزد. دستگاه غدد درون ریز نقشی حیاتی در عملکردهای گوارشی، تولیدمثلی و تعادلی بدن دارد، این ماده روی سلولهای هدف كه دارای گيرنده مخصوص همان هورمون هستند، قرار مي گيرن و اعمال سلول را تغيير مي دهند. مقدار […]

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است