پاتو وان
دستور العمل انجام آزمايش پرولاكتين برای مراجعين

دستور العمل انجام آزمايش پرولاكتين برای مراجعين

• بايد حداقل 2 ساعت و حداكثر 3 ساعت بعد از بيدار شدن از خواب نمونه خون بدهند. • در شب قبل از آزمايش از پوشيدن لباسهاي تنگ خصوصا در ناحيه پستان ها خود داری فرماييد. • معاينه و تحريك پستان ها طي 24 ساعت قبل از انجام آزمايش پرولاكتين موجب اشتباه در نتيجه ازمايش […]

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است